OfertaOFERTA:

  1. DZIA?ALNO?? HANDLOWA: prowadzimy szeroko zakrojon? dzia?alno?? handlow? w zakresie CZ??CI ZAMIENNYCH dla przemys?u - z pomini?ciem tzw. sieci autoryzowanych przedstawicielstw na terenie Polski - oferuj?c naszym klientom ORYGINALNE cz??ci zamienne, modu?y i podzespo?y - poczynaj?c od ?o?ysk, elementów filtracyjnych, urz?dze? elektrycznych, elementów automatyki przemys?owej, pomp, silników oraz wszelkiego rodzaju materia?ów eksploatacyjnych z wykorzystaniem naszego biura zakupów w Niemczech;
  2. BIURO KONSTRUKCYJNE: projektowanie 2D/3D oraz budowa maszyn i narz?dzi. Projektujemy równie? wybrane elementy instalacji przemys?owych wg za?o?e? klienta.
  3. DZIA? SERWISOWY / AUTOMATYKA PRZEMYS?OWA: od 2009 roku stworzyli?my zespó? serwisowy ?wiadcz?cy us?ugi pomocnicze z zakresu utrzymania ruchu, transferów linii technologicznych, monta?u instalacji przemys?owych jak równie? ?wiadczymy us?ugi w zakresie szeroko rozumianej automatyki przemys?owej. Nasz zespó? automatyków oferuje mi?dzy innymi nast?puj?ce us?ugi:

·         Projektowanie i implementacja nowoczesnych systemów sterowania maszynami;

·         tworzenie struktury wymiany informacji w oparciu o standardy sieci przemys?owych (sieci Ethernet, Profibus, CC-Link,itp.);

·         tworzenie lokalnych i zdalnych uk?adów wizualizacji procesów zarówno w oparciu o pulpity operatorskie jak i oprogramowanie typu SCADA;

·         implementacja uk?adów kontroli jako?ci w oparciu o systemy wizyjne, oraz projektowanie nowoczesnych systemów sterowania maszynami;

·         robotyka – przygotowanie i programowanie stanowisk pracy robotów przemys?owych;

·         uk?ady telemetrycznej transmisji danych;

  1. DZIA?ALNO?? PRODUKCYJNA: nasz warsztat ?wiadczy us?ugi w zakresie obróbki mechanicznej, prac spawalniczych jak równie? monta?owych;
  2. T?UMACZENIA TECHNICZNE: nasz trzyosobowy zespó? ma oko?o 12 lat do?wiadczenia w zakresie specjalistycznych t?umacze? technicznych z polskiego i na polskie w zakresie j?zyków obcych: ANGIELSKIEGO, HISZPA?SKIEGO, FRANCUSKIEGO i NIEMIECKIEGO - mi?dzy innymi dla bran?y: obróbki mechanicznej, spawalnictwa i konstrukcji przemys?owych, górnictwa, gazownictwa, przemys?u narz?dziowego, energetyki, przemys?u precyzyjnego, kolejowego, offshore i innych.
  3. US?UGI INFORMATYCZNE: Zajmujemy si? projektowaniem i implementowaniem "pod klucz" stron oraz sklepów internetowych w systemach pozwalaj?cych na pe?n? samodzieln? edycj? przez ko?cowego u?ytkownika oraz ?wiadczymy us?ugi serwisowe z dojazdem na terenie Górnego ?l?ska - wi?cej informacji - www.it-design.eu.pnNike Brazil Training Jersey, Brazil Training Kit Black http://jerseyalphago.com